Pro nadšence

Nippon značky

 

 

 

 

ABE-STAR:1949-55 Japan

AKITSU: 1952-? Japan

ASASHI:1953-65 Japan

AUTO-BIT:1952-62 Japan

BIM: 1956-61 Japan

BRIDGESTONE: 1952-70 Japan

CABTON: 1954-61 Japan

CENTER: 1950-62 Japan

CHAMPION: 1960-67 Japan

DNB: 1957-61 Japan

DSK: 1954-62 Japan

EBU-STAR: 1952-55 Japan

ECHO: Late 50’S-Early 60’s Japan

ELSINORE: 1973-75 Japan

EMURO: 1953-Late 50’s Japan

FUJI: Early 1950’s – Early 1960’s Japan

HIRANO: 1952-61 Japan

HODAKA: 1964-77 Japan

HONDA: 1948- Japan

HOSK: 1953-early 1960’s Japan

HURRICANE: late 1950’s-61 Japan

KANTO: 1957-60 Japan

KATAKURA: 1950s-60s Japan

KAWASAKI: 1949- Japan

KUROGANE: 1930-40s Japan

LANCER: 1957-60s Japan

LILAC: 1951-67 Japan

LINER: 1961 Japan

MARTIN: 1956-61 Japan

MARUSHO: 1966-c70 Japan

MEGURO: 1937-64 Japan

MEIHATSU: 1953-61 Japan

MIYATA: 1909-64 Japan

MONARCH: 1955-62 Japan

NISSAN: 1951-56 Japan

NMC: Early 1950’s-Early 1960’s Japan

OLYMPUS-KING: 1956-60 Japan

OMEGA: 1960’s Japan

PANDRA: Early 1950’s-Early 1960’s Japan

POINTER: 1946-62 Japan

PONY-MONARK: 1951-Early 1960’s Japan

POPET: 1957-Early 1960’s Japan

POPMANLEE: Late 1950’s-Late 1960’s Japan

RABBIT: 1946-68 Japan

RIKYUO (or Rikuo): 1953-62 Japan

ROTARY: Early 1950’s-61 Japan

SANKYO (Rikyuo): 1935-62 Japan

SANYO: 1958-62 Japan

SHIN MEIWA: Early 1950’s-Early 1960’s Japan

SHOWA: Early 1950’s-60 Japan

SILK: 1950s Japan

SILVER PIDGEON: Early 1950’s-65 Japan

SILVER STAR: 1953-58 Japan

SJK: 1956-Early 1960’s Japan (see Suzuki)

SUMITA: 1951-55 Japan

SUZUKI: 1936- Japan

TAIYO: 19??- Japan

TASS: 1955-62 Japan

TOHATSU: 1935-66 Japan

TOKOYA:1990s Japan

TOKYO KUROGANE MOTOR COMPANY: 1930-40s Japan

TOSHO: 1959-62 Japan

TOYO MOTOR: 1949-Early 1960’s Japan

TSUBASA: 1955-60 Japan

YAMAGUCHI: 1941-64 Japan

YAMAHA: 1954- Japan

YAMATARGO: 1929-? Japan

YOSHIMURA: 1970s- USA